טבלה זו מכילה את מכרזי הרשות, הודעות על כוונה לביצוע התקשרות עם ספק יחיד, ספק חוץ וכוונה לביצוע שיתופי פעולה. במסך זה ניתן לסנן לפי סוג פרסום, לחפש ולהוריד את מסמכי המכרז, להגיש שאלות הבהרה ולצפות בריכוז התשובות לשאלות אלו. אנא מלאו את פרטי ההתקשרות באופן מלא ותקין במקומות הנדרשים. המערכת אינה נתמכת על ידי דפדפן אינטרנט אקספלורר, במקרה של תקלה טכנית יש להתקין גוגל כרום (או דפדפן אחר), להורדת גרסה עדכנית לחץ כאן הגשת המכרז בכפוף לרישום, על גבי מסמכים שאינם מכילים סמל "טיוטה".
סוג פרסום מספר נושא סטטוס נוסח המודעה מסמכי מכרז (טיוטה) מסמכים להורדה (רישום) הגשת שאלות תאריך אחרון
להגשה
תאריך אחרון
לשאלות הבהרה
מענה לשאלות
מכרז 24820 עבודות מסגרות (פרגולה מעקות ומאחזים) -ראש העין B שצ''פ 301 פתוח 14/12/2022 29/11/2022

מכרז פומבי מס' 41/22 –  עבודות מסגרות (פרגולה מעקות ומאחזים) -ראש העין B שצ''פ 301

עדכון מיום 16/11/2022:

יתקיים סיור מציעים נוסף ביום 23/11/2022 בשעה 10:00. מקום מפגש - כפי שצוין במסמכי המכרז.

המועדים הקבועים במסמכי המכרז יעודכנו כלהלן:

מועד אחרון להגשת שאלות: 29/11/2022 בשעה 13:00

מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה: 06/12/2022

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/12/2022 בשעה 12:00. אין שינוי באופן ומקום ההגשה.

 

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה עבודות מסגרות (פרגולה מעקות ומאחזים) -ראש העין שצ''פ 301, הכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. הזוכה במכרז יידרש להשלים את העבודה תוך 40 ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין, בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין קודם לכן, או במועד מאוחר יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין, המאוחר מבין שניהם.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • כתנאי להשתתפות במכרז, על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור המציעים שיתקיים ביום 15/11/2022 בשעה 10:00. יש להירשם לסיור לא יאוחר מ- 24 שעות טרם מועד הסיור, במייל  [email protected].
 • המציע הינו קבלן רשום בעל סיווג כספי ג'1 בענף 150 (קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת).
 • בתקופה שמיום 1.11.2019 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, ביצע והשלים שלוש עבודות להקמת פרגולות, שהיקפה הכספי של כל אחת מהן הוא לפחות 90,000 ₪ (לא כולל מע"מ), וזאת בשלושה פרויקטים שונים.
 • המציע קיבל ציון איכות של 70 נקודות ומעלה בהתאם למדדי האיכות המופיעים במכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר בירושלים, לא יאוחר מיום 08/12/2022 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 41/22- עבודות מסגרות -ראש העין B שצ''פ 301"
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

 

מכרז 25220 הקמה והשכרת פיגום בפרויקט השימור- עזרת ישראל, העיר העתיקה, ירושלים פתוח 11/12/2022 30/11/2022

מכרז פומבי מס' 45/22 - הזמנה להציע הצעות להקמה והשכרת פיגום בפרויקט השימור- עזרת ישראל, העיר העתיקה ירושלים

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה מתן שירותי הקמת פיגום, השכרתו ופירוקו, עבור רשות העתיקות, במתחם עזרת ישראל, העיר העתיקה ירושלים, הכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של שלושה חודשים, שתחל מיום קבלת צו התחלת עבודה ממזמין העבודה ובכל מקרה לאחר חתימת המזמין על הסכם המצורף למכרז. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כפי שימצא לנכון, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על שישה חודשים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • על המציע להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו, בענף 150 (קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת), סיווג כספי א'2.
 • בתקופה שמיום 01.11.2019 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, ביצע המציע והשלים שלוש עבודות להקמה והשכרת פיגומים, שהיקפה הכספי של כל אחת מהן הוא לפחות 90,000 ₪ (לא כולל מע"מ), וזאת בשלושה פרויקטים שונים.
 • למציע כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי חוק לביצוע כלל העבודות והשירותים הנדרשים במכרז ככל שיהיו כאלו במועד הגשת ההצעה.
 • המציע קיבל ציון איכות של 70 נקודות ומעלה בהתאם למדדי האיכות המופיעים במכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר בירושלים, לא יאוחר מיום 11/12/2022 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 45/22 - הזמנה להציע הצעות להקמה והשכרת פיגום בפרויקט השימור- עזרת ישראל, העיר העתיקה ירושלים"
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
שיתוף פעולה 25520 גיא בן הינום – התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח עם עמותת אלע"ד פתוח 20/12/2022 20/12/2022

רשות העתיקות מקדמת מיזם ללא כוונת רווח עם עמותת אלע"ד (להלן – אלעד), על פי תקנה 3(30) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993, בהתאם לפירוט להלן:

מדובר במיזם בין הרשות לאלעד לתקופה של חמש שנים, במסגרתו יפעלו יחדיו לביצוע פיתוח, עבודות ארכיאולוגיות, שימור והנגשה של גיא בן הינום בירושלים. במסגרת המיזם יבוצעו הפעולות הבאות: עבודות חפירה ארכיאולוגית במערות קבורה עתיקות הנמצאות ברחבי כל המתחם, שיקום מערות קבורה אלה, שימורן ובמידת האפשר פיתוחן לשם הצגתן לקהל, , וכן פיתוח ושיחזור של חווה לחקלאות עתיקה  ובמסגרת זו פיתוח נופי ובניית טראסות, מיסוד שבילים, שתילה חקלאית,  הנגשה, התקנת מדרגות ומעקות, גידור, שילוט, תאורה, והתקנת מרכיבי בטיחות והצבת עמדות הדרכה, תחזוקת השימור הארכיאולוגי, הנגשת הממצאים הארכיאולוגיים ופיתוח תוכן, תכנים ותצוגות המנגישים את הממצאים הארכיאולוגים לציבור ומאפשרים פיתוח נופי ותיירותי של מרחב גיא בן הינום, לרבות ייזום וביצוע של מיצגים ואלמנטים חינוכיים, כגון - הצבת והצגת כלים חקלאיים עתיקים, פיתוח סדנאות מלאכות עתיקות וחקלאות עתיקה, שיחזור שומרות, וכדומה.

תקציב הפרויקט נאמד ב: 9,940,809 ש"ח

להלן חלוקת המימון בין שני הגופים:

סה"כ חלקה של אלעד במיזם: 89.3%. כלל התקציב הוא תקציב מינימום לחמש שנים.

מכרז 25620 רכישת מכשיר מיקרוסקופ אינפרה אדום פתוח 15/12/2022 07/12/2022

מכרז פומבי מס' 46/22 – רכישת מכשיר מיקרוסקופ מיפוי אינפרה אדום

(Infrared Imaging/Mapping Microscope)

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה רכישת מכשיר מיקרוסקופ מיפוי אינפרה אדום עבור רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. הזוכה במכרז יידרש לספק ולהתקין את הטובין תוך 20 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה מוועדת המכרזים, בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין קודם לכן, או במועד מאוחר יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין, המאוחר מבין שניהם. תקופת ההתקשרות ומחיר ההתקשרות, כוללת 12 חודשי אחריות למכשיר המתחילים לאחר התקנת המכשיר באתר רשות העתיקות והצעת מחיר להסכם שירות מלא שנתי לפרק זמן של חמש שנים לאחר תום שנת האחריות.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות  שכתובתו: www.antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 1. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע הוא היצרן של הטובין, או שבידיו אישור בכתב מהיצרן, כי הוא נציגו המורשה בישראל לאספקת הטובין (לא חייב להיות נציג בלעדי).
 • בשלוש השנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק והתקין לפחות שני מכשירי אנליזה כהגדרתם במכרז.
 • מכשיר האנליזה המוצע עומד בכל הדרישות המפורטות במפרט המקצועי במכרז, כולל שירותי טכנאים ותמיכה בארץ.
4. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר בירושלים, לא יאוחר מיום  15/12/2022 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 46/22 – רכישת מכשיר מיקרוסקופ מיפוי אינפרא אדום".
5. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
6. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

 

מכרז 25720 אספקה והתקנת מערכות אחסון עבור רשות העתיקות פתוח 08/01/2023 22/12/2022

מכרז פומבי מס' 47/22  אספקה והתקנת מערכות אחסון עבור רשות העתיקות

רשות העתיקות מזמינה בזאת הצעות להתקשרות שעניינה אספקה והתקנת מערכות אחסון עבור רשות העתיקות,  הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו. המכרז כולל אספקה לפרויקט בית שמש- אספקה והתקנת מערכות אחסון במתקן רשות העתיקות באזור התעשיה המערבי בבית שמש כמפורט בכתב הכמויות וכן אספקה והתקנה של מערכות אחסון מעת לעת לפי הצורך, במתקניה השונים של הרשות.

 1. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של 12 חודשים, שתחל ביום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, או במועד מאוחר יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כפי שימצא לנכון בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il. בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 2. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע הוא היצרן של הטובין, או שבידיו אישור בכתב מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בישראל לאספקת הטובין ולהתקנתם המוסמכת (לרבות מתן אחריות על הטובין והתקנתם) (לא חייב להיות נציג בלעדי).
 • בשלוש השנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק והתקין מערכות אחסון זהות או דומות למערכות המידוף הנדרשות במכרז זה, לשני לקוחות לפחות בהיקף של לפחות  1,000,000 ₪  כ"א (לא כולל מע"מ).
 • הטובין המוצעים עומדים בכל הדרישות המפורטות במפרט המקצועי.
 • הטובין המוצעים עומדים בתקינה ישראלית לרבות: מפכ"מ 51; ת"י 413  חלק 2.1  מבנים הנדסיים-מערכות מדפי אחסון מפלדה;  ת"י 1225.  חתכים דקי דופן לפי תקן בריטי BS 5950 (חלק5) או AISI: "specification for the design of cold-formed steel structural members"
 • על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור המציעים בשטח העבודות ולהירשם אצל נציג הרשות במקום. הסיור יתקיים ביום 15/12/2022 בשעה 10:00 . מקום מפגש: רחוב המלאכה 203, אזור תעשיה מערבי, בית שמש. יש להירשם לסיור עד 24 שעות לפני מועד הסיור במייל [email protected]   
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר בירושלים, לא יאוחר מיום 08/01/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 47/22 – אספקה והתקנת מערכות אחסון עבור רשות העתיקות".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
מכרז 25820 אספקה והרכבת ארונות מגירות עשויים מתכת עבור קמ"ט ארכיאולוגיה פתוח 25/12/2022 18/12/2022

מכרז פומבי מס' 48/22 - אספקה והרכבת ארונות מגירות עשויים מתכת עבור קמ"ט ארכיאולוגיה

רשות העתיקות מזמינה בזאת הצעות להתקשרות שעניינה אספקה  והרכבת ארונות מגירות עשויים מתכת עבור קמ"ט ארכיאולוגיה, במקום: 'מחסן ממצאים- החאן האדום', הממוקם באזור תעשייה מישור אדומים, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. הזוכה במכרז יידרש לספק את הטובין תוך 60 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה מוועדת המכרזים, בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין קודם לכן, או במועד מאוחר יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין, המאוחר מבין שניהם.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il. בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע הוא היצרן של הטובין, או שבידיו אישור בכתב מהיצרן, כי הוא נציגו המורשה בישראל לאספקת הטובין (לא חייב להיות נציג בלעדי).
 • בשלוש (3) השנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק והתקין לפחות שלושה (3) ארונות עם מגירות כהגדרתם במכרז, בעלי מאפיינים זהים, או דומים לאלו המבוקשים במכרז.
 • הטובין המוצעים עומדים בכל הדרישות המפורטות במפרט המקצועי.
 • על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור המציעים בשטח ולהירשם אצל נציג הרשות במקום. הסיור יתקיים ביום 14/12/2022 בשעה 10:00 . מקום מפגש: משרדי קמ"ט ארכיאולוגיה, איתם 2, מעלה אדומים. ההרשמה לסיור מציעים תהיה דרך כתובת המייל להלן, עד למועד הסיור:  [email protected]
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר בירושלים, לא יאוחר מיום 25/12/2022 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 48/22 – אספקה והרכבת ארונות מגירות עשויים מתכת עבור קמ"ט ארכיאולוגיה ".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.