טבלה זו מכילה את מכרזי הרשות, הודעות על כוונה לביצוע התקשרות עם ספק יחיד, ספק חוץ וכוונה לביצוע שיתופי פעולה. במסך זה ניתן לסנן לפי סוג פרסום, לחפש ולהוריד את מסמכי המכרז, להגיש שאלות הבהרה ולצפות בריכוז התשובות לשאלות אלו. אנא מלאו את פרטי ההתקשרות באופן מלא ותקין במקומות הנדרשים. המערכת אינה נתמכת על ידי דפדפן אינטרנט אקספלורר, במקרה של תקלה טכנית יש להתקין גוגל כרום (או דפדפן אחר), להורדת גרסה עדכנית לחץ כאן הגשת המכרז בכפוף לרישום, על גבי מסמכים שאינם מכילים סמל "טיוטה".
סוג פרסום מספר נושא סטטוס נוסח המודעה מסמכי מכרז (טיוטה) מסמכים להורדה (רישום) הגשת שאלות תאריך אחרון
להגשה
תאריך אחרון
לשאלות הבהרה
מענה לשאלות
מכרז 44120 אספקת שירותי פיתוח מנהלים פתוח 31/07/2024 30/06/2024

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה אספקת שירותי פיתוח מנהלים עבור רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות הנה למשך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של רשות העתיקות. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כפי שימצא לנכון, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות. (במקרה של חברה)
 • המציע סיפק שירותים דומים למבוקש במכרז זה, במשך תקופה מצטברת של חמש שנים לפחות, במהלך השנים 2023-2016.
 • המציע בעל ניסיון מוכח של ניהול והדרכת חמישה קורסים לכל הפחות לארגונים שונים, בהיקף של 40 שעות כל קורס לפחות, עבור 15 משתתפים בכל קורס לפחות, בנושא הכשרת פיתוח מנהלים לארגונים הכוללים 300 עובדים לפחות.
 • המציע יעמיד מנהל אקדמי מטעמו, בעל מומחיות כמפורט במסמכי המכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו בחלוקה לשלוש מעטפות, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 31/07/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 16/24 – אספקת שירותי פיתוח מנהלים.
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
מכרז 44220 הקמת מערכת לחישוב שכר, ניהול נוכחות ומשאבי אנוש (כולל תפעול ותחזוקה) פתוח 29/07/2024 04/07/2024
 

מכרז פומבי מס' 17/24 - הקמת מערכת לחישוב שכר, ניהול נוכחות ומשאבי אנוש

(כולל תפעול ותחזוקה)

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה הקמת מערכת לחישוב שכר, ניהול נוכחות ומשאבי אנוש (כולל תפעול ותחזוקה) עבור רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תחל מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם רשות העתיקות לתקופה של חמש שנים עם אופציה להארכת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות חמש שנים. סה"כ תקופת ההתקשרות כולל הארכות לא תעלה על עשרים שנה.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות. (במקרה של חברה)
 • המציע סיפק לשלושה לקוחות לפחות, מערכת אינטגרטיבית לחישוב שכר, ניהול נוכחות וניהול משאבי אנוש (להלן: "המערכת") העומדת בכל התנאים הבאים:
 1. המציע סיפק את המערכת ונותן שירות תחזוקה שוטפת למערכת, לשלושה לקוחות לפחות בתקופה רצופה של 5 שנים, החל מ- 2015.
 2. השירות סופק לכל לקוח במתכונת לשכת שירות.
 3. לקוח אחד העסיק 750 עובדים לפחות.
 4. שאר הלקוחות העסיקו לפחות 350 עובדים.
 5. לפחות שניים משלושת הלקוחות הם 'גוף ציבורי' ומחושב בהם שכר לפי דירוג-דרגה המקובל בסקטור הציבורי.
 • אצל לקוח אחד שהינו גוף ציבורי ובו מספק המציע שירותי חישוב שכר, המציע החליף ספק אחר שחישב שכר לפניו וזאת בתקופה שבין 2015 ל-2023 כולל.
 • מנהל הפרויקט המוצע:

על המציע להציג מנהל פרויקט מטעמו, אשר מתקיימות בו, במצטבר, כל הדרישות המפורטות להלן:

 1. מנהל הפרויקט המוצע, מועסק ישירות ע"י המציע החל משנת 2019 לפחות וחלים ביניהם יחסי עובד מעביד (לא פרילנסר ולא קבלן עצמאי)
 2. למנהל הפרויקט המוצע ותק של 5 שנים לפחות בניהול הקמת מערכות שכר ולפחות תחום אחד נוסף מבין ניהול נוכחות, או ניהול משאבי אנוש. תנאי זה יתקיים בתקופה 2017-2023.
 3. ניסיון מנהל הפרויקט המוצע כולל ניהול פרויקט אצל 3 לקוחות לפחות, כל פרויקט הוא בעל המאפיינים הבאים:
  • הפרויקט נוהל משלב האפיון ועד שלב העלייה לאוויר ע"י מנהל הפרויקט המוצע.
  • המערכת היא המערכת המוצעת במכרז זה והיא כוללת שניים מבין שלושת המודולים הבאים: חישוב שכר, ניהול נוכחות, ניהול משאבי אנוש.
  • לפחות לקוח אחד העסיק במועד הקמת המערכת 1,000 עובדים פעילים, בשני הלקוחות האחרים לא יפחת מספר העובדים מ-350.
  • לפחות אחד משלושת הלקוחות הם 'גוף ציבורי', כהגדרת המונח בפרק 2 לעיל ומחושב בו שכר לפי דירוג-דרגה המקובל בסקטור הציבורי.

 הצעות המציע יוגשו בחלוקה לשלוש מעטפות, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 29/07/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 17/24 - הקמת מערכת לחישוב שכר, ניהול נוכחות ומשאבי אנוש (כולל תפעול ותחזוקה)

 1. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 2. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
 
עדכון מיום 15/07/24:
המועד האחרון להגשת תשובות לשאלות הבהרה, נדחה ליום 22/07/2024 .
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 05/08/2024 בשעה 12:00.
 
עדכון מיום 22/07/24:
המועד האחרון להגשת התשובות לשאלות הבהרה, נדחה ליום 28/07/2024 .
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 08/08/2024 בשעה 12:00.