טבלה זו מכילה את מכרזי הרשות, הודעות על כוונה לביצוע התקשרות עם ספק יחיד, ספק חוץ וכוונה לביצוע שיתופי פעולה. במסך זה ניתן לסנן לפי סוג פרסום, לחפש ולהוריד את מסמכי המכרז, להגיש שאלות הבהרה ולצפות בריכוז התשובות לשאלות אלו. אנא מלאו את פרטי ההתקשרות באופן מלא ותקין במקומות הנדרשים. המערכת אינה נתמכת על ידי דפדפן אינטרנט אקספלורר, במקרה של תקלה טכנית יש להתקין גוגל כרום (או דפדפן אחר), להורדת גרסה עדכנית לחץ כאן הגשת המכרז בכפוף לרישום, על גבי מסמכים שאינם מכילים סמל "טיוטה".
סוג פרסום מספר נושא סטטוס נוסח המודעה מסמכי מכרז (טיוטה) מסמכים להורדה (רישום) הגשת שאלות תאריך אחרון
להגשה
תאריך אחרון
לשאלות הבהרה
מענה לשאלות
מכרז 37220 ביצוע פרגולה-בית כנסת נבוריה, יער ביריה פתוח 19/10/2023 10/10/2023

 

מכרז פומבי מס' 52/23 - ביצוע פרגולה-בית כנסת נבוריה, יער ביריה

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה ביצוע פרגולה-בית כנסת נבוריה, יער ביריה, הכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. הזוכה במכרז יידרש להשלים את העבודה תוך 40 ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין, בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין קודם לכן, או במועד מאוחר יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין, המאוחר מבין שניהם.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו:  www.antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • כתנאי להשתתפות במכרז, על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור המציעים שיתקיים ביום 28/09/2023 בשעה 10:00 באתר. יש להירשם לסיור לא יאוחר מ- 24 שעות טרם מועד הסיור, במייל [email protected]
 • המציע הינו קבלן רשום בעל סיווג כספי ג'1 בענף 150 (קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת).
 • בתקופה שמיום 01.09.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, ביצע והשלים שלוש עבודות להקמת פרגולות, שהיקפה הכספי של כל אחת מהן הוא לפחות 85,000 ₪  (לא כולל מע"מ), וזאת בשלושה פרויקטים שונים.
 • המציע קיבל ציון איכות של 70 נקודות ומעלה בהתאם למדדי האיכות המופיעים במכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, גבעת רם, ירושלים, לא יאוחר מיום 19/10/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 52/23 - שעניינה ביצוע פרגולה-בית כנסת נבוריה, יער ביריה ".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז 37420 עיצוב תכנון וביצוע תצוגות ארכאולוגיות עבור רשות העתיקות - פרסום שני פתוח 19/10/2023 10/10/2023

מכרז פומבי מס' 53/23 - עיצוב תכנון וביצוע תצוגות ארכאולוגיות עבור רשות העתיקות – פרסום שני

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה עיצוב תכנון וביצוע תצוגות ארכיאולוגיות  עבור רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות הנה למשך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של רשות העתיקות. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת, כפי שימצא לנכון, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 48 חודשים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il   . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע הינו מעצב /ת בעל תואר בעיצוב תעשייתי; עיצוב פנים; עצוב מוצר , אדריכלות, ממוסד אקדמי מוכר;
 • המציע עיצב, תכנן וביצע תערוכות ו/או תצוגות ארכיאולוגיות/היסטוריות בינוניות/גדולות לדרישות במכרז, בין השנים 2022-2016, וזאת בהתאם לסוג התצוגה הנדרש כמפורט להלן:

ו1. מציע לקטגוריה של תצוגה בינוניות, נדרש ניסיון ב-2 תצוגות בינוניות.

ו2. מציע לקטגוריה של תצוגות גדולות, ניסיון ב 1 תצוגות גדולות  ו-1 בינונית.

ו3. אם מגיש לשתי הקטגוריות – ניסיון על פי הנדרש בסעיף 6.ד.2.

 • המציע יצרף תיקי עצוב מפורטים של תצוגות ארכיאולוגיות שאצר, את שם המוסד מזמין התצוגה, תאריך הביצוע. בחינת תיקים אלה יהווה בסיס לניקוד האיכות.
 • המציע קיבל ציון ניקוד של 75 ומעלה בסעיף עמידה ברף איכות כמפורט בתנאי המכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 19/10/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 53– עיצוב, תכנון וביצוע תצוגות ארכיאולוגיות עבור רשות העתיקות".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.