טבלה זו מכילה את מכרזי הרשות, הודעות על כוונה לביצוע התקשרות עם ספק יחיד, ספק חוץ וכוונה לביצוע שיתופי פעולה. במסך זה ניתן לסנן לפי סוג פרסום, לחפש ולהוריד את מסמכי המכרז, להגיש שאלות הבהרה ולצפות בריכוז התשובות לשאלות אלו. אנא מלאו את פרטי ההתקשרות באופן מלא ותקין במקומות הנדרשים. המערכת אינה נתמכת על ידי דפדפן אינטרנט אקספלורר, במקרה של תקלה טכנית יש להתקין גוגל כרום (או דפדפן אחר), להורדת גרסה עדכנית לחץ כאן הגשת המכרז בכפוף לרישום, על גבי מסמכים שאינם מכילים סמל "טיוטה".
סוג פרסום מספר נושא סטטוס נוסח המודעה מסמכי מכרז (טיוטה) מסמכים להורדה (רישום) הגשת שאלות תאריך אחרון
להגשה
תאריך אחרון
לשאלות הבהרה
מענה לשאלות
מכרז 42520 איתור ורכישת נכס עבור מחוז חיפה ויחידות נוספות של רשות העתיקות פתוח 20/06/2024 03/06/2024

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה איתור ורכישת נכס עבור מחוז חיפה ויחידות נוספות של רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. על המציע אשר יזכה במכרז להעביר לרשות את הנכס, כשהוא פנוי מכל אדם ו/או חפץ ומותאם לצרכיה של הרשות כמפורט בפרוגרמה ובמפרט המקצועי המצורפים למסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquites.org.il . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע קיבל ציון ניקוד של 30 ומעלה בסעיף עמידה ברף איכות כמפורט במסמכי המכרז.
 • על הנכס להימצא בתחום הגיאוגרפי שבגבולות הגזרה המפורטים במסמכי המכרז.
 • מחסן בנוסף למשרדים: שטח אחסון מקורה לפחות 100 מ"ר נטו, כ- 120 מ"ר ברוטו. ולא יותר מ- 150 מ"ר נטו שהם כ- 170 מ"ר ברוטו.
 • חצר לוגיסטית: חצר חיצונית המיועדת לאחסון לפחות 150 מ"ר ברוטו, כמפורט בדרישות המפרט המקצועי המצורף למסמכי המכרז.
 • גישה לנכס באמצעות תחבורה ציבורית במרחק שאינו עולה על 200 מטר מהנכס בתוואי נוח ובתדירות שלא תפחת מאחת לשעה (בשעות הפעילות של הרשות).
 • קרבה לכבישים ראשיים.
 • מינימום 10 מקומות חניה הניתנים לשימוש בלעדי לדיירי הנכס.
 • על הנכס לכלול ממ"ד\ממ"ק מאושר כדין.
 • הנכס מותאם לאנשים בעלי מוגבלויות, בהתאם לדרישות הדין.
 • הנכס מחובר לתשתיות חשמל, מים ותקשורת בקווי נחושת ו/או תקשורת רחבת פס.
 • בנכס שירותים ומטבחון או שניתן להתקינם.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 20/06/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 10/24 - איתור ורכישת נכס עבור מחוז חיפה ויחידות נוספות של רשות העתיקות".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
מכרז 42620 בניית חדר ישיבות מבנייה קלה עבור קמ"ט ארכיאולוגיה פתוח 18/07/2024 29/05/2024

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה בניית חדר ישיבות מבנייה קלה עבור קמ"ט ארכיאולוגיה ברשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות הנה למשך 6 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של רשות העתיקות. לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הנו: מסירת הפרויקט למזמין: 90 ימי עבודה קלנדריים מיום צו התחלת עבודה.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות. (במקרה של חברה)
 • אישור מיצרן החומרים בכתב על יכולת אספקת חומרים.
 • המציע ביצע פרויקטים של תכנון-ביצוע בעלי מאפיינים זהים, או דומים לזה המבוקש במכרז, וזאת במשך תקופה של שלוש שנים קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לשני לקוחות לפחות, בהיקף של לפחות מאה אלף ₪ כל לקוח לא כולל מע"מ.
 • כלל החומרים והשירותים בפרויקט עומדים בכל הדרישות המפורטות במפרט המקצועי שבמסמכי המכרז.
 • כלל החומרים שישתמש בהם הזוכה בפרויקט יעמדו בתו תקינה ישראלית.
 1. סיור מציעים: כתנאי להשתתפות במכרז, על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור קבלנים באתר. הסיור יתקיים בתאריך 22/05/2024 בשעה 10:00 . נקודת מפגש: רח' איתם 2, מעלה אדומים. יש להירשם לסיור עד 24 שעות לפני מועד במייל [email protected].
 2. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, ירושלים, לא יאוחר מיום 18/06/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 11/24 – "בניית חדר ישיבות מבנייה קלה עבור קמ"ט ארכאולוגיה".
 3. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 4. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
עדכון מיום 02/06/2024:
רשות העתיקות החליטה לדחות את מועד המענה לשאלות ההבהרה.
המועד החדש למתן תשובות לשאלות הבהרה הינו 06/07/2024.
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים נדחה ליום 18/07/2024.
 
מכרז 43120 שרותי השכרת כלי רכב פתוח 18/06/2024 30/05/2024

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה שרותי השכרת כלי רכב, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של רשות העתיקות. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כפי שימצא לנכון, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע קיבל ציון ניקוד של 75 ומעלה בסעיף עמידה ברף האיכות כמפורט בסעיף 7 במסמכי המכרז.
 • ברשות המשתתף במכרז רישיון להשכרת רכב לנהיגה עצמית לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ממשרד התחבורה.
 • בבעלות ובחזקת המשתתף במכרז (ללא קבלני משנה) לפחות 2,000 כלי רכב, כמפורט במסמכי המכרז.
 • ברשות המשתתף במכרז (ללא שימוש בקבלני משנה) תחנה או סניף להשכרה והחזרת כלי רכב בעיר ירושלים, ולא יותר רחוק מהמרחק הנקוב ברשימת האתרים המפורטים במסמכי המכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 18/06/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 12/24 - שרותי השכרת כלי רכב"
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
מכרז 43720 יישום והטמעה כלי 365 עבור רשות העתיקות פתוח 04/07/2024 13/06/2024

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה יישום והטמעה כלי 365 עבור רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של רשות העתיקות. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כפי שימצא לנכון, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il. בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע קיבל ציון ניקוד של 70 ומעלה בסעיף עמידה ברף האיכות כמפורט בסעיף 8 במסמכי המכרז.
 • המציע סיפק בתקופה שבין השנים 2023-2019 שלושה שירותים דומים למבוקש במכרז זה, לשלושה לארגונים לפחות כאשר אחד מהם לפחות מונה מעל 400 משתמשים והשאר מעל 200 משתמשים, על פי המפורט במסמכי המכרז.
 • על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים על פי המפרט המקצועי הכוללים מסמכים המעידים על ניסיון החברה על פי מדדי האיכות וקורות החיים של מועמדי החברה.
 • על המציע לעמוד בדרישות הסף הנדרשות עבור מטמיע ומיישם, כמפורט בסעיף 6 במסמכי המכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 04/07/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 14/24 - יישום והטמעה כלי 365 עבור רשות העתיקות".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
מכרז 44120 אספקת שירותי פיתוח מנהלים פתוח 31/07/2024 30/06/2024

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה אספקת שירותי פיתוח מנהלים עבור רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות הנה למשך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של רשות העתיקות. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כפי שימצא לנכון, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות. (במקרה של חברה)
 • המציע סיפק שירותים דומים למבוקש במכרז זה, במשך תקופה מצטברת של חמש שנים לפחות, במהלך השנים 2023-2016.
 • המציע בעל ניסיון מוכח של ניהול והדרכת חמישה קורסים לכל הפחות לארגונים שונים, בהיקף של 40 שעות כל קורס לפחות, עבור 15 משתתפים בכל קורס לפחות, בנושא הכשרת פיתוח מנהלים לארגונים הכוללים 300 עובדים לפחות.
 • המציע יעמיד מנהל אקדמי מטעמו, בעל מומחיות כמפורט במסמכי המכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו בחלוקה לשלוש מעטפות, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 31/07/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 16/24 – אספקת שירותי פיתוח מנהלים.
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.