טבלה זו מכילה את מכרזי הרשות, הודעות על כוונה לביצוע התקשרות עם ספק יחיד, ספק חוץ וכוונה לביצוע שיתופי פעולה. במסך זה ניתן לסנן לפי סוג פרסום, לחפש ולהוריד את מסמכי המכרז, להגיש שאלות הבהרה ולצפות בריכוז התשובות לשאלות אלו. אנא מלאו את פרטי ההתקשרות באופן מלא ותקין במקומות הנדרשים. המערכת אינה נתמכת על ידי דפדפן אינטרנט אקספלורר, במקרה של תקלה טכנית יש להתקין גוגל כרום (או דפדפן אחר), להורדת גרסה עדכנית לחץ כאן הגשת המכרז בכפוף לרישום, על גבי מסמכים שאינם מכילים סמל "טיוטה".
סוג פרסום מספר נושא סטטוס נוסח המודעה מסמכי מכרז (טיוטה) מסמכים להורדה (רישום) הגשת שאלות תאריך אחרון
להגשה
תאריך אחרון
לשאלות הבהרה
מענה לשאלות
מכרז 33520 חפירות הצלה - יבנה מזרח M2 (פרסום שני) פתוח 29/06/2023 18/06/2023

מכרז פומבי מס' 30/23 –חפירות הצלה – יבנה מזרח M2 – פרסום שני

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה ביצוע עבודת חפירות הצלה ביבנה מזרח, עבור רשות העתיקות במרחב מרכז, הכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת המזמין על ההסכם ותימשך עפ"י המועדים הקבועים במפרט המצורף למכרז, או במועדים מאוחרים יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע בעל ניסיון בביצוע עבודה דומה לנדרש במכרז זה (אחת לפחות), אשר תמורתה הכספית הסופית או מספר הרבועים שנחפרו ומורכבותם אינה נמוכה מהצעתו למכרז זה. לחלופין, המציע בעל ניסיון בביצוע עבודות דומות (במסגרת שלושה פרויקטים שונים), אשר תמורתה הכספית הסופית של כל אחת מהן, או מספר הרבועים שנחפרו ומורכבותם שווה למחצית או ממספר הריבועים או מהצעת המחיר של המציע למכרז זה.

הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים ותמורתן הסופית שולמה על ידי המזמין במהלך חמש השנים האחרונות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

 • לארכיאולוג מטעם המציע היכולת לבצע את החפירה, לקבל רישיון מרשות העתיקות ולקבל אישור מגוף אקדמאי הנותן חסות מדעית לחפירה וכן אישור המדען הראשי של רשות העתיקות.
 • סיור מציעים: כתנאי להשתתפות במכרז, על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור קבלנים באתר. הסיור יתקיים בתאריך 12/06/2023 בשעה 10:00 נקודת מפגש: תחנת רכבת יבנה מזרח .

יש להירשם לסיור עד לתאריך 11/06/2023  בשעה 17:00 במייל:[email protected].

 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, ירושלים, לא יאוחר מיום 29/06/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 30/23– חפירות הצלה – יבנה מזרח M2".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

 

 

מכרז 33920 מכרז מסגרת לייצור, אספקה והתקנת שילוט פתוח 02/07/2023 14/06/2023

רשות העתיקות

מכרז מסגרת מס' 32/23 - ייצור, אספקה והתקנת שילוט

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה מכרז מסגרת לייצור, אספקה והתקנת שילוט, הכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של 12 חודשים, שתחל ביום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, או במועד מאוחר יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין, המאוחר מבין כולם. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הצעות למכרז, ביצע המציע ייצור, אספקה והתקנה, במסגרת שלושה פרויקטים שונים, של לפחות 20 שלטים מפלדה בדומה לפרט  A או B או C שמופיע בנספח א' למכרז, ו- 2 שלטי פלדה בחיתוך צורני (קאט-אאוט) בסך הכל, בשלושת הפרויקטים יחד.
 • המציע הינו בעל מחזור הכנסות שנתי מינימלי, בכל אחת מהשנים 2020,2021,2022 , של 300,000 ₪ מייצור, אספקה והתקנה של שילוט.
 • המציע קיבל ציון איכות של 70 נקודות ומעלה בהתאם למדדי האיכות המופיעים במכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, גבעת רם, ירושלים, לא יאוחר מיום 02/07/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מסגרת מס' 32/23 - ייצור, אספקה והתקנת שילוט".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז 34020 חפירות הצלה - רקפות 3, באר שבע פתוח 04/07/2023 20/06/2023

מכרז פומבי מס' 33/23 –חפירות הצלה – רקפות 3, באר שבע

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה ביצוע עבודת חפירות הצלה ברקפות 3, באר שבע, עבור רשות העתיקות במרחב דרום, הכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת המזמין על ההסכם ותימשך עפ"י המועדים הקבועים במפרט המצורף למכרז, או במועדים מאוחרים יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו:  www.antiquities.org.il בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע בעל ניסיון בביצוע עבודה דומה לנדרש במכרז זה (אחת לפחות), אשר תמורתה הכספית הסופית או מספר הרבועים שנחפרו ומורכבותם אינה נמוכה מהצעתו למכרז זה. לחלופין, המציע בעל ניסיון בביצוע עבודות דומות (במסגרת שלושה פרויקטים שונים), אשר תמורתה הכספית הסופית של כל אחת מהן, או מספר הרבועים שנחפרו ומורכבותם שווה למחצית או ממספר הריבועים או מהצעת המחיר של המציע למכרז זה.

הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים ותמורתן הסופית שולמה על ידי המזמין במהלך חמש השנים האחרונות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

 • לארכיאולוג מטעם המציע היכולת לבצע את החפירה, לקבל רישיון מרשות העתיקות ולקבל אישור מגוף אקדמאי הנותן חסות מדעית לחפירה וכן אישור המדען הראשי של רשות העתיקות.
 • סיור מציעים: כתנאי להשתתפות במכרז, על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור קבלנים באתר. הסיור יתקיים בתאריך 15/06/2023 בשעה 11:00. נקודת מפגש: רחוב רקפת, באר שבע.

יש להירשם לסיור עד לתאריך 14/06/2023 בשעה 17:00 במייל: [email protected].

 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, ירושלים, לא יאוחר מיום 04/07/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 33/23– חפירות הצלה – רקפות 3, באר שבע".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.