טבלה זו מכילה את מכרזי הרשות, הודעות על כוונה לביצוע התקשרות עם ספק יחיד, ספק חוץ וכוונה לביצוע שיתופי פעולה. במסך זה ניתן לסנן לפי סוג פרסום, לחפש ולהוריד את מסמכי המכרז, להגיש שאלות הבהרה ולצפות בריכוז התשובות לשאלות אלו. אנא מלאו את פרטי ההתקשרות באופן מלא ותקין במקומות הנדרשים. המערכת אינה נתמכת על ידי דפדפן אינטרנט אקספלורר, במקרה של תקלה טכנית יש להתקין גוגל כרום (או דפדפן אחר), להורדת גרסה עדכנית לחץ כאן הגשת המכרז בכפוף לרישום, על גבי מסמכים שאינם מכילים סמל "טיוטה".
סוג פרסום מספר נושא סטטוס נוסח המודעה מסמכי מכרז (טיוטה) מסמכים להורדה (רישום) הגשת שאלות תאריך אחרון
להגשה
תאריך אחרון
לשאלות הבהרה
מענה לשאלות
מכרז 41620 אספקת רישוי והטמעה לתוכנת 'Monday' ברשות העתיקות פתוח 22/05/2024 07/05/2024

מכרז פומבי מס' 08/24 - אספקת רישוי והטמעה לתוכנת 'Monday' ברשות העתיקות

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה אספקת רישוי והטמעה לתוכנת    עבור רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו. Monday

 1. תקופת ההתקשרות הנה למשך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של רשות העתיקות. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כפי שימצא לנכון, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע סיפק בין השנים 2020-2023 שירותים דומים למבוקש במכרז זה, לשלושה לקוחות לפחות, כאשר לפחות אחד מהם סופק במהלך תקופה של שנה קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • המציע הינו שותף מוסמך של חברת Monday במסלולי Silver או Gold כמצוין כאתר החברה.
 • המיישם בעל שנתיים ניסיון או יותר ביישום המערכת בארגון המונה מעל 300 עובדים. כחלק משעות היישום על המיישם לספק הדרכות פרונטאליות, דיגיטליות ופתרון בעיות.

 

 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 22/05/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 08/24 - אספקת רישוי והטמעה לתוכנת 'Monday' ברשות העתיקות".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
מכרז 42520 איתור ורכישת נכס עבור מחוז חיפה ויחידות נוספות של רשות העתיקות פתוח 20/06/2024 03/06/2024

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה איתור ורכישת נכס עבור מחוז חיפה ויחידות נוספות של רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. על המציע אשר יזכה במכרז להעביר לרשות את הנכס, כשהוא פנוי מכל אדם ו/או חפץ ומותאם לצרכיה של הרשות כמפורט בפרוגרמה ובמפרט המקצועי המצורפים למסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquites.org.il . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע קיבל ציון ניקוד של 30 ומעלה בסעיף עמידה ברף איכות כמפורט במסמכי המכרז.
 • על הנכס להימצא בתחום הגיאוגרפי שבגבולות הגזרה המפורטים במסמכי המכרז.
 • מחסן בנוסף למשרדים: שטח אחסון מקורה לפחות 100 מ"ר נטו, כ- 120 מ"ר ברוטו. ולא יותר מ- 150 מ"ר נטו שהם כ- 170 מ"ר ברוטו.
 • חצר לוגיסטית: חצר חיצונית המיועדת לאחסון לפחות 150 מ"ר ברוטו, כמפורט בדרישות המפרט המקצועי המצורף למסמכי המכרז.
 • גישה לנכס באמצעות תחבורה ציבורית במרחק שאינו עולה על 200 מטר מהנכס בתוואי נוח ובתדירות שלא תפחת מאחת לשעה (בשעות הפעילות של הרשות).
 • קרבה לכבישים ראשיים.
 • מינימום 10 מקומות חניה הניתנים לשימוש בלעדי לדיירי הנכס.
 • על הנכס לכלול ממ"ד\ממ"ק מאושר כדין.
 • הנכס מותאם לאנשים בעלי מוגבלויות, בהתאם לדרישות הדין.
 • הנכס מחובר לתשתיות חשמל, מים ותקשורת בקווי נחושת ו/או תקשורת רחבת פס.
 • בנכס שירותים ומטבחון או שניתן להתקינם.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, בירושלים, לא יאוחר מיום 20/06/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 10/24 - איתור ורכישת נכס עבור מחוז חיפה ויחידות נוספות של רשות העתיקות".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.
מכרז 42620 בניית חדר ישיבות מבנייה קלה עבור קמ"ט ארכיאולוגיה פתוח 18/06/2024 29/05/2024

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות, להתקשרות שעניינה בניית חדר ישיבות מבנייה קלה עבור קמ"ט ארכיאולוגיה ברשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות הנה למשך 6 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של רשות העתיקות. לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הנו: מסירת הפרויקט למזמין: 90 ימי עבודה קלנדריים מיום צו התחלת עבודה.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: www.antiquities.org.il . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' אושרת בוזגלו, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות/ארגון ללא כוונת רווח ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה ברשם השותפויות.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות. (במקרה של חברה)
 • אישור מיצרן החומרים בכתב על יכולת אספקת חומרים.
 • המציע ביצע פרויקטים של תכנון-ביצוע בעלי מאפיינים זהים, או דומים לזה המבוקש במכרז, וזאת במשך תקופה של שלוש שנים קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לשני לקוחות לפחות, בהיקף של לפחות מאה אלף ₪ כל לקוח לא כולל מע"מ.
 • כלל החומרים והשירותים בפרויקט עומדים בכל הדרישות המפורטות במפרט המקצועי שבמסמכי המכרז.
 • כלל החומרים שישתמש בהם הזוכה בפרויקט יעמדו בתו תקינה ישראלית.
 1. סיור מציעים: כתנאי להשתתפות במכרז, על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור קבלנים באתר. הסיור יתקיים בתאריך 22/05/2024 בשעה 10:00 . נקודת מפגש: רח' איתם 2, מעלה אדומים. יש להירשם לסיור עד 24 שעות לפני מועד במייל [email protected].
 2. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, ירושלים, לא יאוחר מיום 18/06/2024 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 11/24 – "בניית חדר ישיבות מבנייה קלה עבור קמ"ט ארכאולוגיה".
 3. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 4. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.