טבלה זו מכילה את מכרזי הרשות, הודעות על כוונה לביצוע התקשרות עם ספק יחיד, ספק חוץ וכוונה לביצוע שיתופי פעולה. במסך זה ניתן לסנן לפי סוג פרסום, לחפש ולהוריד את מסמכי המכרז, להגיש שאלות הבהרה ולצפות בריכוז התשובות לשאלות אלו. אנא מלאו את פרטי ההתקשרות באופן מלא ותקין במקומות הנדרשים. המערכת אינה נתמכת על ידי דפדפן אינטרנט אקספלורר, במקרה של תקלה טכנית יש להתקין גוגל כרום (או דפדפן אחר), להורדת גרסה עדכנית לחץ כאן הגשת המכרז בכפוף לרישום, על גבי מסמכים שאינם מכילים סמל "טיוטה".
סוג פרסום מספר נושא סטטוס נוסח המודעה מסמכי מכרז (טיוטה) מסמכים להורדה (רישום) הגשת שאלות תאריך אחרון
להגשה
תאריך אחרון
לשאלות הבהרה
מענה לשאלות
מכרז 30920 עבודות מסגרות ופיתוח שטח-תל ירמות, בית שמש פתוח 17/04/2023 30/03/2023

מכרז פומבי מס' 17/23 - עבודות מסגרות ופיתוח שטח-תל ירמות, בית שמש

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה עבודות מסגרות(פרגולות מעקות ומאחזים) ופיתוח שטח-תל ירמות, בית שמש, הכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. הזוכה במכרז יידרש להשלים את העבודה תוך 60 ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין, בכפוף לחתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין קודם לכן, או במועד מאוחר יותר כפי שיימסר בכתב לזוכה במכרז על ידי המזמין, המאוחר מבין שניהם.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל אינג' דב גלס, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • כתנאי להשתתפות במכרז, על המציעים חלה חובה להשתתף בסיור המציעים שיתקיים ביום 26/03/2023 בשעה 10:00. יש להירשם לסיור לא יאוחר מ- 24 שעות טרם מועד הסיור, במייל  [email protected].
 • המציע הינו קבלן רשום בעל סיווג כספי א'1 בענף 150 (קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת) .
 • בין השנים 2020-2022, , ביצע והשלים המציע שלוש עבודות מסגרות לפיתוח שטח, שהיקפה הכספי של כל אחת מהן הוא לפחות 300,000 ₪ (לא כולל מע"מ), וזאת בשלושה פרויקטים שונים.
 • המציע הינו בעל מחזור הכנסות שנתי, בכל אחת מהשנים 2020,2021,2022 של 500,000 ₪ לפחות.
 • המציע קיבל ציון איכות של 70 נקודות ומעלה בהתאם למדדי האיכות המופיעים במכרז.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בקריה הלאומית לארכיאולוגיה, גבעת רם, ירושלים, לא יאוחר מיום 17/04/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 17/23 - עבודות מסגרות ופיתוח שטח-תל ירמות, בית שמש".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.

 

מכרז 31220 שירותי עבודות גמר - מרלו”ג וסדנת פסיפסים בית שמש פתוח 03/05/2023 18/04/2023

מכרז פומבי מס' 18/23- שירותי עבודות גמר - מרלו”ג וסדנת פסיפסים בית שמש

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה מתן שירותי עבודות גמר מרלו”ג וסדנת פסיפסים בית שמש עבור רשות העתיקות, והכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של תקופת ההתקשרות החל מיום צו התחלת עבודה למשך 6 עד חודשים או סיום כל העבודות לשביעות רצון המזמין- המוקדם מבין השניים
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג כספי ג' בענף 100( ענף הבניה).
 • במשך המציע סיפק במשך תקופה של 3 שנים (2020-2022) שירותי בנייה/שיפוצים לשלושה לקוחות לפחות, בהיקף כספי של לפחות 500,000 ₪ לכל לקוח לכל אירוע. המציע יצרף פירוט אספקת שירותים, כאמור, לרבות מועדי ומקום העבודות, הגורם המזמין, ופרטי איש קשר לאימות פרטים לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף, וכן ההיקף הכספי מול כל לקוח לו סיפק שירותים במהלך אותם 3 שנים, ועל נכונות מסמך הצהרה זה יהיה חתום עו"ד / רו"ח.
 • מובהר, כי שירותים שאספקתם לא הייתה לשביעות רצון מזמין העבודה, לא ייחשבו כשירותים העומדים בדרישות הניסיון בסעיף זה.
 • תנאי סף להשתתפות במכרז הוא השתתפותו של המציע בסיור מציעים מתחילתו ועד סופו.
 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, בקריה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים, לא יאוחר מיום 03/05/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 18/23 - שירותי עבודות גמר - מרלו”ג וסדנת פסיפסים בית שמש ".
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.


מכרז 31320 שירותי תקשורת תורמים פתוח 18/04/2023 30/03/2023

מכרז פומבי מס' 19/23 שירותי תקשורת תורמים

רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות שעניינה מתן שירותי תקשורת תורמים  עבור רשות העתיקות, הכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 1. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של שנים עשר חודשים, מיום חתימת מורשה חתימה מטעם הרשות על ההסכם המצורף למכרז זה. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנים עשר חודשים, כפי שימצא לנכון, בתנאים זהים לתנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות המקורית.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של רשות העתיקות שכתובתו: antiquities.org.il  . בשאלות לגבי הורדת מסמכי המכרז, ניתן לפנות אל גב' חנה ארז, בכתובת: [email protected]
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז
 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • המציע, ככל שהנו תאגיד הרשום ברשם החברות או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, זכאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

ג(1)  אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

ג(2)  חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק".

 • למציע אין חובות לרשם החברות.
 • המציע הנו בעל תואר ראשון לפחות בתחום מדעי החברה והרוח ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעולם .
 • המציע הנו בעל שליטה מעולה בשפה האנגלית (דגש על כתיבה שיווקית לגיוס תרומות) ושליטה טובה מאד בשפה העברית, כולל יכולת מצוינת לתרגום מעברית לאנגלית.
 • המציע סיפק במשך תקופה של שנתיים ברצף (כולל כעובד שכיר) מתוך חמש השנים האחרונות קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז שירותים דומים למבוקש במכרז זה.
 • על המציע להיות בעל ניסיון מצטבר של 6 שנים ומעלה בתחום כתיבה שיווקית באנגלית לגיוס תרומות ותקשורת תורמים.
 • על המציע להיות בעל ניסיון בעבודה דומה בגופים דומים (אין הכוונה לחברה נסחרת בבורסה אלא לגופים ממלכתיים כדוגמת רשות סטטוטורית, מוזיאונים, מוסדות אקדמיים, ארגוני ישראל-תפוצות) .
 • המציע יעמוד בכל תנאי הסף, ובמדדי האיכות המופיעים במכרז.

 

 1. הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, בקריה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים, לא יאוחר מיום 18/04/2023 בשעה 12:00 בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' 19/23 – שירותי תקשורת תורמים
 2. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
 3. מובהר כי הנוסח המחייב ותנאי הסף להשתתפות במכרז הם אלה המפורטים במסמכי המכרז ובנוסח המלא של מסמך "הזמנה להציע הצעות", כפי שמופיעים באתר האינטרנט של רשות העתיקות.